Hyundai Auraのサイズ

Aura | 2020

 Aura 2020

長さ
3995 mm
広さ
1680 mm
高さ
1520 mm
ホイールベース
2450 mm
重量

Aura | 2020

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 Aura 2020

3995 mm 1680 mm 1520 mm 2450 mm