Maserati Shamalのサイズ

Shamal | 1989-1995

 Shamal 1989-1995

長さ
4100 mm
広さ
1850 mm
高さ
1300 mm
ホイールベース
2400 mm
重量
1417 kg

Shamal | 1989-1995

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 Shamal 1989-199

4100 mm 1850 mm 1300 mm 2400 mm 1417 kg