Kia Sorentoのサイズ

Sorento IV | 2020

 Sorento IV 2020

長さ
4810 mm
広さ
1900 mm
高さ
1695 mm
ホイールベース
2815 mm
重量
1847 kg

Sorento III (フェイスリフト 2018) | 2018-now

 Sorento III (フェイスリフト 2018) 2018-now

長さ
4800 mm
広さ
1890 mm
高さ
1685-1690 mm
ホイールベース
2780 mm
重量
1804 kg

Sorento III | 2014-2018

 Sorento III 2014-2018

長さ
4780 mm
広さ
1890 mm
高さ
1685 mm
ホイールベース
2780 mm
重量
1763-1907 kg

Sorento II (フェイスリフト 2012) | 2012-2014

 Sorento II (フェイスリフト 2012) 2012-2014

長さ
4685 mm
広さ
1885 mm
高さ
1745 mm
ホイールベース
2700 mm
重量
1815 kg

Sorento II | 2009-2012

 Sorento II 2009-2012

長さ
4685 mm
広さ
1885 mm
高さ
1755 mm
ホイールベース
2700 mm
重量
1780 kg

Sorento I (フェイスリフト 2006) | 2006-2009

 Sorento I (フェイスリフト 2006) 2006-2009

長さ
4590 mm
広さ
1865 mm
高さ
1730 mm
ホイールベース
重量
1965 kg

Sorento I | 2002-2006

 Sorento I 2002-2006

長さ
4567 mm
広さ
1857 mm
高さ
1730 mm
ホイールベース
2710 mm
重量
1930 kg

Sorento IV | 2020

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 Sorento IV 2020

4810 mm 1900 mm 1695 mm 2815 mm 1847 kg

Sorento III (フェイスリフト 2018) | 2018-now

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 Sorento III (フェイスリフト 2018) 2018-now

4800 mm 1890 mm 1685-1690 mm 2780 mm 1804 kg

Sorento III | 2014-2018

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 Sorento III 2014-2018

4780 mm 1890 mm 1685 mm 2780 mm 1763-1907 kg

Sorento II (フェイスリフト 2012) | 2012-2014

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 Sorento II (フェイスリフト 2012) 2012-2014

4685 mm 1885 mm 1745 mm 2700 mm 1815 kg

Sorento II | 2009-2012

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 Sorento II 2009-2012

4685 mm 1885 mm 1755 mm 2700 mm 1780 kg

Sorento I (フェイスリフト 2006) | 2006-2009

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 Sorento I (フェイスリフト 2006) 2006-2009

4590 mm 1865 mm 1730 mm 1965 kg

Sorento I | 2002-2006

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 Sorento I 2002-2006

4567 mm 1857 mm 1730 mm 2710 mm 1930 kg