Kia Sportageのサイズ

Sportage IV (フェイスリフト 2018) | 2018

 Sportage IV (フェイスリフト 2018) 2018

長さ
4485 mm
広さ
1855 mm
高さ
1635-1645 mm
ホイールベース
2670 mm
重量
1593-1750 kg

Sportage IV | 2016-2018

 Sportage IV 2016-2018

長さ
4480 mm
広さ
1854 mm
高さ
1646-1656 mm
ホイールベース
2670 mm
重量
1564-1696 kg

Sportage III (フェイスリフト, 2014) | 2014-2016

 Sportage III (フェイスリフト, 2014) 2014-2016

長さ
4440 mm
広さ
1855 mm
高さ
1635 mm
ホイールベース
2640 mm
重量
1544 kg

Sportage III | 2010-2014

 Sportage III 2010-2014

長さ
4440 mm
広さ
1855 mm
高さ
1685 mm
ホイールベース
2640 mm
重量
1601 kg

Sportage II (フェイスリフト, 2008) | 2008-2010

 Sportage II (フェイスリフト, 2008) 2008-2010

長さ
4351 mm
広さ
1801 mm
高さ
1694 mm
ホイールベース
2629 mm
重量
1565 kg

Sportage II | 2004-2008

 Sportage II 2004-2008

長さ
4350 mm
広さ
1840 mm
高さ
1730 mm
ホイールベース
2630 mm
重量
1758 kg

Sportage Soft Top I | 1997-2006

 Sportage Soft Top I 1997-2006

長さ
4025 mm
広さ
1764 mm
高さ
1650 mm
ホイールベース
2360 mm
重量
1395 kg

Sportage I | 1997-2006

 Sportage I 1997-2006

長さ
4315 mm
広さ
1764 mm
高さ
1650 mm
ホイールベース
2650 mm
重量
1420 kg

Sportage (K00) | 1994-2006

 Sportage (K00) 1994-2006

長さ
4245 mm
広さ
1730 mm
高さ
1650 mm
ホイールベース
2650 mm
重量
1418 kg

Sportage IV (フェイスリフト 2018) | 2018

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 Sportage IV (フェイスリフト 2018) 2018

4485 mm 1855 mm 1635-1645 mm 2670 mm 1593-1750 kg

Sportage IV | 2016-2018

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 Sportage IV 2016-2018

4480 mm 1854 mm 1646-1656 mm 2670 mm 1564-1696 kg

Sportage III (フェイスリフト, 2014) | 2014-2016

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 Sportage III (フェイスリフト, 2014) 2014-2016

4440 mm 1855 mm 1635 mm 2640 mm 1544 kg

Sportage III | 2010-2014

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 Sportage III 2010-2014

4440 mm 1855 mm 1685 mm 2640 mm 1601 kg

Sportage II (フェイスリフト, 2008) | 2008-2010

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 Sportage II (フェイスリフト, 2008) 2008-2010

4351 mm 1801 mm 1694 mm 2629 mm 1565 kg

Sportage II | 2004-2008

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 Sportage II 2004-2008

4350 mm 1840 mm 1730 mm 2630 mm 1758 kg

Sportage Soft Top I | 1997-2006

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 Sportage Soft Top I 1997-2006

4025 mm 1764 mm 1650 mm 2360 mm 1395 kg

Sportage I | 1997-2006

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 Sportage I 1997-2006

4315 mm 1764 mm 1650 mm 2650 mm 1420 kg

Sportage (K00) | 1994-2006

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 Sportage (K00) 1994-2006

4245 mm 1730 mm 1650 mm 2650 mm 1418 kg